Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť   M+S Trading SK s.r.o.    plne    rešpektuje    súkromie    osôb    a zodpovedne    pristupuje kspracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecné  nariadenie   o  ochrane   údajov)   (ďalej   len  „nariadenie  GDPR“)   a  zákon   č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom   je   spoločnosť   M+S Trading SK, s.r.o.,   Škultétyho 12,   831 03    Bratislava,   IČO:35893001, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 32427/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

tel. +421-32-7719191, +421-32-7719392, +421-32-7719393

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov

a)     Objednávka tovaru/služieb a uzatvorenie kúpnej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov

a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie prípadnej reklamácie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený kúpnou zmluvou, prípadne zmluvou

o službách a to najmä: meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa/dodacia adresa, kontaktné údaje (tel., e-mail), údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar. V prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu je spracúvaná IP adresa a prihlasovacie meno (e-mail) zákazníka.

 

Právnym základom  spracúvania osobných údajov  je plnenie  zmluvy, ktorej zmluvnou stranou  je dotknutáosoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom.

 

b)     Účtovné a daňové účely

Právnym    základom    spracúvania    osobných    údajov    je    plnenie    zákonných    povinnostíPrevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

 

c)     Správa registratúry

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Rozsah spracúvaných osobných údajov je stanovený registratúrnym záznamom.

Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

 

d)     Marketingové účely

Na marketingové účely môžu byť zákazníkom, obchodným partnerom a potenciálnym zákazníkom Prevádzkovateľa zasielané marketingové správy formou newslleter-u informujúce o novinkách a obchodných ponukách Prevádzkovateľa. Na účely priameho marketingu je spracúvaná e-mailová adresa dotknutej osoby.

 

V prípade zasielania marketingových správ zákazníkom a obchodným partnerom Prevádzkovateľa je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja a vzťahu so zákazníkmi a obchodnými partnermi formou priameho marketingu.

Príjemca newsletter-u môže zasielanie marketingových správ kedykoľvek zrušiť v spodnej časti každého newsletter-u, prípadne kontaktovaním Prevádzkovateľa.

 

V prípade zasielania marketingových správ potenciálnym zákazníkom Prevádzkovateľa je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom akým bol súhlas poskytnutý.

 

e)     Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Právnym  základom  spracúvania  osobných   údajov   je   súhlas   dotknutej   osoby   (uchádzača o zamestnanie) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie  osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je  vymedzený údajmi  uvedenými v životopise,  resp. CV a sprievodných dokumentoch.

 

f)      Kontaktný formulár

Na účely poskytnutia informácií vyžiadaných dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovom sídle Prevádzkovateľa je spracúvané meno a e-mail žiadateľa o informácie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb záujemcom o informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.

Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria spoločnosti:

 • ECON – KV, r.o. Hviezdoslavova 634/45, 91601 Stará Turá, IČO: 36349496 - vedenie personálnej a mzdovej agendy, vedenie účtovníctva.
 • Dopravné a kuriérske spoločnosti za účelom dopravy tovaru zákazníkom.
 • Správcawebového    sídla    Prevádzkovateľa,    spoločnosť    Tomáš    Jurčaga,    CANALMEDIA, Českodubská 819, 190 17, Praha 9 – Vinoř, Česká republika, IČO:
 • Správca e-shopu silux.sk,  spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská  tř.  247/85, PSČ 37 001, České Budějovice, IČO: 28090403.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

 • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku,
 • splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
 • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, resp. do doby zrušenia odoberania newslettera dotknutou osobou,
 • doby stanovenej osobitnými predpismi,
 • v prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu5 rokov od poskytnutia súhlasu, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe poskytnutia súhlasu vymazané.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.  Odvolanie  súhlasu  nemá  vplyv  na  zákonnosť  spracúvania  osobných  údajov  založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas poskytla.

 

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 • písomne na adresu: M+S Trading SK s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, prípadne: M+S Trading SK s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

 

Cookies

Všeobecné použitie

Na našich webových stránkach používame súbory cookie, sledovacie pixely a súvisiace technológie. Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sú obsluhované našou platformou a uložené vo vašom zariadení. Naša webová lokalita používa súbory cookie, ktoré sme poskytli my alebo tretie strany, na rôzne účely vrátane prevádzky a personalizácie webovej lokality. Súbory cookie sa môžu používať aj na sledovanie toho, ako používate stránku, aby na vás mohli byť cielené reklamy na iných webových stránkach.

Tretie strany

Naša webová stránka využíva rôzne služby tretích strán. Prostredníctvom používania našej webovej lokality môžu tieto služby umiestniť anonymné súbory cookie do prehliadača návštevníka a môžu posielať svoje vlastné súbory cookie do súboru cookie návštevníka. Niektoré z týchto služieb zahŕňajú okrem iného tieto služby: Google, Facebook, Twitter, Adroll, MailChimp, Sucuri, Intercom a iné sociálne siete, reklamné agentúry, bezpečnostné firewally, analytické spoločnosti a poskytovatelia služieb. Tieto služby môžu zhromažďovať a používať aj anonymné identifikátory, ako sú IP adresa, odkazovač HTTP, jedinečný identifikátor zariadenia a iné informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osoby, a protokoly serverov.

Súbory cookie na tejto webovej lokalite sú vypnuté.
Toto rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo "Povoliť súbory cookie".

Sídlo

M+S Trading SK s.r.o.
Škultétyho 12
831 03 Bratislava

Prevádzka

M+S Trading SK s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
BIO
Naša spoločnosť je certifikovaným dodávateľom BIO produktov.
Image
© 2021 M+S Trading SK s.r.o. Created by canalmedia